Salvatore Poddighe

S’autore de Sa Mundana Cummédia nascheit in Tàtari su 6 de Bennarzu de su 1871 dae Filumena Piras e Bachis Póddighe, messaju e binzateri connóschidu finas pro èssere unu cantadore in poesia de muta distinta. Sa famìlia de Bachis in cussu tempus istaiat in tzitade pro rejones de trabagliu de su babbu ma torreit luego a Duarche cando su pitzinnu non teniat mancu unu mese.
In bidda sua Bore Póddighe isteit finamentra a sos 18 annos, cando sas netzessidades de sa vida lu custringhein a chircare trabagliu in sas minieras de Iglesias. Igue fateit connoschéntzia e istringheit un’amistade e una collegàntzia de dura cun àteros duos poetes de fama, chi aian dévidu parare fronte a sa matessi sorte mala sua de disterru: Pitanu Morete de Tresnuraghes, cantadore de palcu de fama lughente, e Pedru Caria de Macumere, poete de meledu de sos pius jitos a bàntidu.
In su 1900, sende in s’edade de vintinoe annos, tiu Bore si cojueit cun Maria Zuddas de Sàrdara. In s’andera de 17 annos Bore e Maria tenzein ses fizos: Virgìliu (1901), Ermìnia (1904), Làura (1908), Giuditta (1912), Rinaldo (1915) e Bachis (1917). Pro calchi annu, comintzende dae su 1910, Póddighe trabaglieit in Torino ma sa famìlia torreit luego a Iglesias ca a sa muzere non li cunfaghiat s’ària de su Piemonte.
S’imprenta de Sa Mundana Cummédia comintzeit in su 1917 cun sas primas 57 otavas, in su 1918 besseit a lughe sa segunda parte e su trabagliu si congrueit in su 1922 cun sa ’e tres partes. In su 1924 sa cantone intrea besseit in-d-unu volùmene solu. Pro more de Sa Mundana tiu Bore Póddighe tenzeit paritzos fastizos cun su regime fascista, finas a cando, in su 1935, sa cantone benzeit sercuestada. S’imputu naraiat incitamento all’odio di classe. Pro tiu Bore custu rapresenteit unu disisperu sighidu, annantu a su dolu dópiu chi aiat tentu pro sa morte de sos amigos suos poetes Pitanu Morete (in su 1932) e Pedru Caria (in su 1934). Tres annos a pustis su sercuestu de sa cantone - su 14 de Sant’Andria de su 1938, in Iglesias - su disisperu lu jiteit a su puntu de si dare sa morte a manu sua.

Mostrando 1 - 2 di 2 articoli
Product successfully added to the product comparison!